Privatumo politika

Privatumo politika

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB "Druka", įmonės kodas 140571036, buveinės adresas Mainų g. 5-3, LT-94101, Klaipėda, Lietuva (toliau – "Bendrovė", arba "Mes").
Ši privatumo politika (toliau – "Privatumo politika") taikoma asmens duomenų tvarkymui, kai asmenys lankosi Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje www.druka.lt (toliau - "Svetainė"). Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie esamų bei potencialių klientų, verslo partnerių, tiekėjų ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą Bendrovei vykdant savo veiklą, sudarant ir vykdant sutartis, teikiant paslaugas.
Duomenų subjektai šioje Privatumo politikoje toliau gali būti vadinami "Lankytojai" arba "Jūs".
Privatumo politika skirta pateikti asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį bei informuoti Lankytojus apie jų teises.
Naudodamiesi mūsų paslaugomis ar naršydami mūsų Svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su mūsų Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis?

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Šie teisės aktai užtikrina, kad asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, kad būtų apsaugotos duomenų subjektų teisės ir laisvės.
Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindais:

 • Jūsų sutikimo pagrindu, kai Jūs suteikiate mums savo asmens duomenis, pavyzdžiui, pateikdami mums užklausą;
 • esant sutartinei prievolei – sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • Bendrovės teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruojant interneto svetainę ir užtikrinant tinkamą jos veikimą; vykdant ūkinę-komercinę veiklą ir pan.);
 • siekiant laikytis mums taikomų teisinių pareigų arba apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų svarbius interesus.

Kokiais tikslais ir kokius Jūsų duomenis tvarkome?

 • Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje
  Jums lankantis ir naršant mūsų interneto svetainėje, mes renkame informaciją apie Jūsų naršymą (IP adresą, apsilankymo datą, trukmę, lankytus puslapius, naršymui internete naudojamus įrenginius ir programas ir pan.), kad galėtume pagerinti Svetainės veikimą ir Jūsų patirtį. Ši informacija yra nuasmeninta, todėl negalime Jūsų identifikuoti.
  Mūsų Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė įrašo Jūsų kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame įrenginyje, kad galėtų išsaugoti informaciją apie Jūsų naršymą. Slapukai padeda mums užtikrinti, kad Svetainė veiktų sklandžiai ir saugiai, bei suprasti, kaip naudojatės Svetaine, kad galėtume ją tobulinti ir pritaikyti Jūsų poreikiams.
  Daugiau informacijos apie mūsų Svetainėje naudojamus slapukus rasite Slapukų naudojimo taisyklėse.

 • Klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų asmenų duomenų tvarkymas
  Bendrovė tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, tiekėjų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais, įskaitant kai kuriuos ar visus iš žemiau išvardintų:
  - minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ir kitus teisėtus santykius;
  - sudarant ar siekiant sudaryti bei vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
  - tvarkant mokėjimus pagal sutartį;
  - siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus, įskaitant skolų susigrąžinimą taikant neteismines procedūras;
  - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų konsultavimo bei komunikacijos tikslais;
  - perduodant pagamintą produkciją pristatymui Jums;
  - gerinant teikiamų paslaugų kokybę;
  - verslo partnerių atstovams siunčiant įvairaus formato pranešimus, kurie mūsų manymu jiems galėtų būti įdomūs;
  - plėtojant ir užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus;
  - Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinant savo teises;
  - Bendrovei vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.
  • Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate užklausas, prašymus ar kitą informaciją arba susisiekiate telefonu
   Teikdami užklausas, prašymus ar kitą informaciją arba susisiekdami telefonu, Jūs galite pateikti mums savo asmens duomenų. Priimdami, nagrinėdami ir atsakydami į Jūsų užklausas bei siekdami pagerinti mūsų veiklos bei teikiamų paslaugų kokybę, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: Jūsų identifikavimo ir kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos adresas), Jūsų užklausos turinys, kiti su užklausa susiję dokumentai ir/ar duomenys.

  • Asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais
   Mes naudojamės kitų įmonių, tokių kaip "Google" ir "Facebook", paslaugomis, kad rodytume Jums internetinę reklamą. Šios įmonės renka Jūsų duomenis siekiant rodyti reklamą, kuri Jums galėtų būti aktuali. Daugiau informacijos apie tai, kaip šios įmonės tvarko Jūsų duomenis, rasite jų privatumo politikose (https://policies.google.com/technologies/ads; https://transparency.fb.com/policies/ad-standards).
   Mes taip pat naudojame "Google Signals" funkciją. "Google Signals" – tai seansų duomenys iš svetainių bei programų, kurias "Google" susieja su naudotojais, prisijungusiais prie savo "Google" paskyrų ir įjungusiais skelbimų suasmeninimą. "Google Signals" naudojimas leidžia mums geriau suprasti Lankytojų elgseną skirtinguose įrenginiuose, naudoti pakartotinę rinkodarą bei pateikti tikslesnę reklamą naudojant informaciją apie demografinius rodiklius bei pomėgius. "Google Signals" naudoja agreguotus duomenis, todėl duomenys yra anoniminiai ir neapdorojami trečiųjų šalių.

  • Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais
   Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam davėte sutikimą, arba remiantis kitais teisės aktuose numatytais kriterijais.

  Kiek laiko tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

  Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau nei tai yra būtina Privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

  Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims atskleidžiame Jūsų duomenis?

  Bendrovė be išankstinio Jūsų sutikimo neperduoda Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

  • Jūsų duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir teikti paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant tokiais asmenimis, kaip reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, IT paslaugas teikiančios įmonės). Duomenų tvarkytojams pateikiame tik tiek duomenų, kiek reikia, kad jie galėtų atlikti pavestas užduotis. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą.
  • Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pvz., kai tai būtina sutarties su Jumis vykdymui ir kai apie tai Jūs buvote informuoti), Jūsų duomenis galime perduoti mūsų verslo partneriams, subrangovams, tiekėjams, pristatymo paslaugų teikėjams.
  • Duomenis galime perduoti valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, jei to reikalauja įstatymai arba jei tai būtina apsaugoti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

  Tokiu atveju mes siekiame, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, imtųsi priemonių siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

  Kokias teises Jūs turite?

  Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

  • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • paprašyti ištaisyti Jūsų netikslius ar neteisingus duomenis;
  • kai Jūsų duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu – bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
  • Jei manote, kad pažeidžiame Jūsų asmens duomenų privatumą, pirmiausia kviečiame kreiptis į mus. Mes stengsimės išspręsti visus Jūsų klausimus ir prašymus bei ištaisyti padarytas klaidas. Jei Jūsų netenkins mūsų veiksmai, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt, https://vdai.lrv.lt).
  • paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
  • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
  • paprašyti nustoti naudoti sukauptus Jūsų asmens duomenis;
  • paprašyti perkelti Jūsų asmens duomenis.

  Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę adresu Mainų g. 5-3, LT-94101, Klaipėda, Lietuva arba el. paštu info@druka.lt, laiško antraštėje nurodant "Užklausa dėl duomenų kaupimo".

  Kaip galite su mumis susisiekti?

  Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:
  El. paštu info@druka.lt
  Skambindami telefonu +37046380458

  Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
  UAB "Druka"
  Įmonės kodas 140571036
  Buveinės adresas: Mainų g. 5-3, LT-94101, Klaipėda, Lietuva

  Kaip keičiama privatumo politika

  Bendrovė gali bet kada pakeisti šią Privatumo politiką, jei tai reikalinga dėl teisės aktų pasikeitimų, technologijų ar kitų pokyčių.
  Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, interneto svetainėje www.druka.lt paskelbdama naują Privatumo politikos versiją.
  Ši Privatumo politikos versija galioja nuo 2023.12.04.